VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel:

Služby a www provozuje společnost Starlink Media s.r.o. se sídlem Svéradice 96, 340 01 Horažďovice, vedená u Krajského soudu v Plzni C 33000
IČO: 01698371
Tel: +420 731 182 694 , Email: ue.aidemknilrats@troppus

(dále jako prodávající)

1. Všeobecné podmínky používání všech služeb uvedených na stránkách www.vestci.eu:

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce www.vestci.eu. 

Stránky www.vestci.eu se zabývají poradenstvím v oblastech esoteriky a dalších alternativních praktik. Stránky poskytují poradenství založené  na astrologických a věšteckých  principech, které vycházejí z vlivu postavení planet či karet a ostatních praktik na osoby a jejich vztahy. Předpovědi je nutno brát výlučně jako interpretace astrologických a ostatních kontelací. Interpretace uvedené na serveru www.vestci.eu se mohou lišit od interpretací na jiných serverech či jiných astrologů, kartářek či jiných osob.
Stránky www.vestci.eu je nutné brát jako zábavný portál, stejně tak služby, které jsou na stránkách prezentované. Jakýkoli materiál a služby umístěné na stránkách mají pouze informační a zábavný charakter a ohledně jejich využití neposkytujeme žádné záruky. Každý návštěvník (zákazník) využívá informaci zveřejněnou na našich stránkách či obdrženou telefonním či písemným stykem podle svého vlastního uvážení a také na svou vlastní odpovědnost.

Provozovatel stránek či osoby provádějící styk (telefonní, písemný) s návštěvníkem stránek www-vestci.eu nenesou žádnou odpovědnost za vaše zdraví, psychický stav, finance, či jakákoliv osobní rozhodnutí.

Žádná z informací zveřejněných na portálu www.vestci.eu, či získaná při telefoním či písemném styku nesmí být vykládána jako poskytnutí lékařské konzultace nebo jako pokus jakýmkoli způsobem provádět zdravotnickou, psychologickou, právní, finanční či jakoukoli jinou odbornou praxi ze strany provozovatele strákek či jeho spolupracovníků. 

K řešení konkrétních otázek týkajících se vašeho zdraví, psychického stavu a způsobu života doporučujeme obrátit se se žádostí o konzultaci na odborníky v konkrétních oborech.

Provozovatel znovu upozorňuje na to, že veškeré služby, relevantnost, úplnost a pravdivost všech poskytovaných informací skrze telefonické či písemné poradenství je potřeba brát jako určitý druh alternativních náhledů na život a také brát službu spíše jako zábavu. Užívání veškerého obsahu služby je na svobodném rozhodnutí a uvážení uživatele, veškeré poradenství poskytované v rámci všech možností, které nabízejí stránky www.vestci.eu v žádném případě nenahrazuje odborné porady z oblasti pedagogiky, psychologie, ekonomie, ekologie práva, medicíny či jiného odborného poradenství a za užití a následné nakládání s předaným obsahem služby je plně odpovědný uživatel.

2. Uzavření smlouvy:

Za uzavřením kupní smlouvy je považována uhrazená objednávka jednoho či více druhů zboží (balíčků virtuálních kreditů) na stránkách www.vestci.eu, či zavolání/napsáním sms na prémiovou linku se zvýšeným tarifem.

3. Cena a platební podmínky:

Veškeré ceny na stránkách www.vestci.eu jsou vždy uvedeny včetně platné sazby DPH. Platba probíhá: a) bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate. Uvedené ceny jednotlivých balíčků jsou závazné v okamžiku provedení objednávky a zaplacení ceny. b) přímím voláním na prémiovou linku se zvýšeným tarifem.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny balíčku kreditů na požádání odeslaném na e-mail: ue.aidemknilrats@troppus a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, ze které svou žádost odeslal. V žádosti uveďte datum nákupu, celkovou částku, telefonní číslo a e-mail, které jste použil při nákupu baléčku kreditů.  Daňový doklad za volání na prémiovou linku se zvýšeným tarifem vystavuje telefonní operátor kupujícího.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od provedení platby za nákup balíčku kreditů a to jen v případě, že nezapočalo čerpání zakoupeného kreditu. V opačném případě, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy a který je totožný s účtem, ze kterého byla platba kupujícím uhrzena. Žádost o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručena písemně na adresu sídla společnosti.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran:

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží (virtuálnímu kreditu) zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ue.aidemknilrats@troppus . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží (provozování služby) na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů je řešena samostatně v článku Podmínky ochrany osobních údajů. 

7. Reklamace:

Reklamace služeb směřujte na e-mail: ue.aidemknilrats@troppus . Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů po obdržení.

8. Závěrečná ustanovení:

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv poruchy, výpadky či technické problémy vzniklé v rámci internetových stránek nebo telefonního či e-mailového spojení uživatele při poskytování poradenských služeb.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: STARLINK media s.r.o., Svéradice 96, 34101, adresa elektronické pošty: ue.aidemknilrats@troppus .       

 

Ve Svéradicích dne: 25.5.2018